Darmowa wycena

Regulamin

Niniejszy Regulamin na podst. art. 8. ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. określa warunki korzystania z serwisu internetowego nativewriter.pl, zwanego dalej ,,Portalem”.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Portal funkcjonuje na podstawie zasad poniższego Regulaminu.
 2. Właścicielem Portalu jest Content Writer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na al. Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zwany jako ,,Native Writer” w dalszej części Regulaminu.
 3. Portal prezentuje usługi tłumaczeniowe świadczone drogą elektroniczną przez Native Writer, zwane dalej ,,Usługami”.
 4. Aby móc skorzystać z Usług, wymagany jest dostęp do Internetu, możliwość skorzystania z przeglądarki internetowej, a także skonfigurowana poczta elektroniczna, której adres został zgłoszony do Portalu.
 5. Osoba korzystająca z Portalu, zwana dalej ,,Użytkownikiem”, zobowiązuje się nie wykonywać jakichkolwiek działań o podłożu bezprawnym, takich jak dostarczanie nielegalnych treści, podawanie fałszywych bądź cudzych danych, bądź próba przeciążenia systemu informatycznego Portalu.

§2 Definicje

Pozostałe sformułowania użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Zamówienie – polecenie wykonania Usługi.
 • Oferta – zbiór Usług oferowanych przez Native Writer.
 • Klient – Użytkownik, który złożył Zamówienie.
 • Umowa – dokument zawarty między Klientem a Native Writer, określający parametry Zamówienia oraz warunki współpracy.

§ 3 Usługi

Native Writer świadczy usługi tłumaczeniowe. W Ofercie znajdują się następujące rodzaje tłumaczeń:

 1. Biznesowe
 2. Przysięgłe
 3. Specjalistyczne
 4. Techniczne
 5. Prawnicze
 6. Medyczne

Biuro tłumaczeń Native Writer oferuje tłumaczenie:

 1. dokumentów
 2. stron WWW
 3. instrukcji
 4. patentów
 5. CV
 6. umów
 7. faktur

§ 4 Warunki świadczenia Usług

§ 4.1 Zawarcie umowy

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie przez formularz elektroniczny znajdujący się na Portalu, dzwoniąc na numer telefonu +48 535 690 777 lub pisząc pod adres kontakt@nativewriter.pl.
 2. Native Writer potwierdza przyjęcie Zamówienia, przygotowuje i przesyła Klientowi Umowę, która podsumowuje parametry Zamówienia oraz określa pozostałe warunki współpracy.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi wówczas, gdy Native Writer i Klient podpiszą umowę odręcznie lub za pośrednictwem podpisu elektronicznego.
 4. Po zawarciu Umowy Native Writer zobowiązuje się wykonać Usługę zgodnie z określonymi warunkami Umowy.
 5. Po wykonaniu Usługi Klient zobowiązuje się uiścić należne opłaty, wynikające z warunków Umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT przez Native Writer.
 6. Klient zaświadcza, że przedstawił prawdziwe dane przy złożeniu Zamówienia.
 7. Szczegółowe warunki wykonania Zamówienia, w tym zakres Usługi, termin wykonania Usługi oraz należne opłaty za Usługę, określa Umowa.
 8. Jeśli nie wynika nic innego z ustaleń Klienta z Native Writer, Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Usługi i kończy się w momencie, gdy Klient uiścił należne opłaty za wykonaną Usługę.

§ 4.2 Rozwiązanie umowy

 1. Zgodnie z warunkami przedstawionymi na Umowie, ulega ona rozwiązaniu automatycznie zgodnie z § 4.1 pkt. 8.
 2. Native Writer zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, jeśli Klient znacząco naruszył warunki Umowy lub nie podejmuje się współpracy z Native Writer, uniemożliwiając realizację Umowy zgodnie z jej warunkami.
 3. Jeśli Klient rozwiąże umowę niezgodnie z warunkami Umowy, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Native Writer wyznaczonych należności, które pokryją poniesione przez Native Writer koszty związane z realizacją Zamówienia.

§ 5 Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację wobec Native Writer, szczególnie wtedy, gdy Native Writer nie realizuje właściwie warunków Umowy.
 2. Reklamację można złożyć w formie listu poleconego, wysyłając go pod adres korespondencyjny: al. Marcinkowskiego 13/16, 61-827 Poznań, lub elektronicznie, pisząc pod adres kontakt@nativewriter.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy Klienta, adres e-mail Klienta, uzasadnienie reklamacji, a także żądanie wobec Native Writer związane ze złożoną reklamacją.
 4. W przypadku niepełnych danych Native Writer wskaże Klientowi braki, przesyłając informację na podany adres e-mail.
 5. Native Writer zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania poprawnie złożonej reklamacji.
 6. Drogą elektroniczną Native Writer przekaże Klientowi decyzję dotyczącą reklamacji na wskazany adres e-mail. W przypadku jej odrzucenia Native Writer zobowiązuje się wskazać powody tej decyzji.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Native Writer, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną, pisząc pod adres e-mail: kontakt@nativewriter.pl.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 27.04.2016 r. warunki przetwarzania danych osobowych przez Content Writer zostały przedstawione w polityce prywatności.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Umowa zawarta między Klientem a Native Writer, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Jeśli pomiędzy zawartymi warunkami Umowy a zapisami niniejszego Regulaminu wystąpią niezgodności, pierwszeństwo mają warunki Umowy.
 3. Native Writer zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, dokonując aktualizacji na Portalu. Zaktualizowanie Regulaminu nie wpływa na treść stosunków umownych powstałych przed tą aktualizacją.
 4. Spory, które wynikną przez postanowienia niniejszego Regulaminu, mogą być rozstrzygane przez dowolny sąd właściwy dla powoda.

Kontakt

Native Writer - Biuro Tłumaczeń Online

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 577 470 101
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@nativewriter.pl